DUA ភាសាខ្មែរ (Khmer)

ភាសាខ្មែរ DUA

ភាសាខ្មែរ DUA

ការបោះពុម្ពផ្សាយស្ដង់ដារ

ស្វាគមន៍​មកកាន់ UI Online

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលការងារ

របៀបដាក់ពាក្យសុំការងារក្នុងកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងភាពគ្មានការងារធ្វើ

ពតមានអពការធានារ៉ាបរ ងការគ្មានការងាររបសនយជត

មុគ្គុទេសក៍ចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ និង សេវាការងារសម្រាប់អ្នកប្តឹងតវ៉ា   

ក្ំណត ម្ាេក្រមភាពនៃការស្េែងរក្ការងារ

ការស្នើរ្ ុំអត្ថប្រសោជន៍ប្រចុំ្ប្តាហ៍សោយសប្រើ TeleCert  

របបៀបកំណត់អតតប្បបោជន៍ការធានា រ ៉ា បរ ់ ងភាពអតកា ់ រងារប្រ ើ វបស ់ បោកអក

សេវាកម្មជំនួយអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត

ព័ត៌មានកាតឥណពន្ធ

ព័ត៌មានសំខាន់ទាក់ទងនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍

របបៀបកំណត់អតតប្បបោជន៍ការធានា រ៉ាប់រងភាពអត់ការងារប្វើរបស់បោកអនក

 

តំណមានប្រយោជន៍

ដាក់ពាក្យសុំអត្ថប្រយោជន៍គ្មានការងារធ្វើ

Help Us Improve Mass.gov with your feedback

Feedback