DUA ພາສາລາວ (Laotian)

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການປະກັນໄພ ການຫວ່າງງານ

ພະແນກຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການຫວ່າງງານ (DUA)

DUA ຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພຫວ່າງງານ, ສະໜອງການຊ່ວຍເຫລືອຊົ່ວຄາວແກ່ຄົນງານໃນລັດ Massachusetts ທີ່ຫວ່າງງານ ໂດຍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວມ​ຜິດ​ຂອງ​ເຂົາເຈົ້າ ແລະຜູ້​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ, ແລະ ຜູ້​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ວຽກ. ທຶນສໍາລັບເງິນຜົນປະໂຫຍດ UI 1 ສ່ວນສີ່ ແມ່ນມາຈາກການປະກອບສ່ວນ ຂອງພວກນາຍຈ້າງຢູ່ໃນລັດ; ບໍ່ໄດ້ຫັກອອກຈາກເງິນເດືອນຂອງຄົນງານ.

ສິ່ງພິມມາດຕະຖານ

ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

Please do not include personal or contact information.
Feedback