DUA ພາສາລາວ (Lao)

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການປະກັນໄພ ການຫວ່າງງານ

ພະແນກຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການຫວ່າງງານ (DUA)

DUA ຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພຫວ່າງງານ, ສະໜອງການຊ່ວຍເຫລືອຊົ່ວຄາວແກ່ຄົນງານໃນລັດ Massachusetts ທີ່ຫວ່າງງານ ໂດຍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວມ​ຜິດ​ຂອງ​ເຂົາເຈົ້າ ແລະຜູ້​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ, ແລະ ຜູ້​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ວຽກ. ທຶນສໍາລັບເງິນຜົນປະໂຫຍດ UI 1 ສ່ວນສີ່ ແມ່ນມາຈາກການປະກອບສ່ວນ ຂອງພວກນາຍຈ້າງຢູ່ໃນລັດ; ບໍ່ໄດ້ຫັກອອກຈາກເງິນເດືອນຂອງຄົນງານ.

ສິ່ງພິມມາດຕະຖານ

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການບໍລິການຫວ່າງງານແລະຜົນປະໂຫຍດ 

ຍິ ນດີຕ້ອນຮັບມາ UI ທາງອອນໄລ 

ແບບຟອມການຊອກວຽກ

ພາກ 30 ການຝຶກອົບຮົມວຽກເຮັດງານທໍາ

ວີທຍນການຮູ້ອງຂເງນ ປະກັນການຫວື່ າງງານ 

ຂມໍ້ນກຽ່ ວກບັການຄມ ໍຄອງປະກນັໄພຫວາ່ ງງານຂພະນກັງານ 

ປື້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະການບໍລິການຊອກວຽກເຮັດສຳລັບຜູ້ຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ   

ການຮ້ອງຂໍເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດ ໂດຍນໍາໃຊ້ TeleCert   

211 ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຢູ່ອາໄສ 

ຜົ ນປະໂຫຍດການປະກັ ນໄພຫວ່າງງານຂອງທ່ານ ຖື ກກໍ ານົ ດແນວໃດ 

ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ການຍນຄາຮ້ອງຂເງິ ນຊ່ ວຍເຫືອການຫວ່ າງງານໃໝ 

ຂມນກ່ຽວກັບບັດເດບດ 

Help Us Improve Mass.gov with your feedback

Feedback