DUA ພາສາລາວ (Lao)

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການປະກັນໄພ ການຫວ່າງງານ

ພະແນກຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການຫວ່າງງານ (DUA)

DUA ຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພຫວ່າງງານ, ສະໜອງການຊ່ວຍເຫລືອຊົ່ວຄາວແກ່ຄົນງານໃນລັດ Massachusetts ທີ່ຫວ່າງງານ ໂດຍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວມ​ຜິດ​ຂອງ​ເຂົາເຈົ້າ ແລະຜູ້​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ, ແລະ ຜູ້​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ວຽກ. ທຶນສໍາລັບເງິນຜົນປະໂຫຍດ UI 1 ສ່ວນສີ່ ແມ່ນມາຈາກການປະກອບສ່ວນ ຂອງພວກນາຍຈ້າງຢູ່ໃນລັດ; ບໍ່ໄດ້ຫັກອອກຈາກເງິນເດືອນຂອງຄົນງານ.

worksearch form 1750 rev 04-02-2013 Laotian  

Lao script - Section 30 Training

Lao script - health insurance for the unemployed

Lao Script - Unemployment Insurance

ປື້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະການບໍລິການຊອກວຽກເຮັດສຳລັບຜູ້ຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ  

ການຮ້ອງຂໍເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດ ໂດຍນໍາໃຊ້ TeleCert  

2-1-1 Lao.pdf 

 

Feedback

Did you find what you were looking for on this webpage? * required
We use your feedback to help us improve this site but we are not able to respond directly. Please do not include personal or contact information. If you need a response, please locate the contact information elsewhere on this page or in the footer.
We use your feedback to help us improve this site but we are not able to respond directly. Please do not include personal or contact information. If you need a response, please locate the contact information elsewhere on this page or in the footer.

If you need to report child abuse, any other kind of abuse, or need urgent assistance, please click here.

Feedback