• This page, Eviction forms in Vietnamese / Các mẫu đơn về thủ tục trục xuất nhà bằng tiếng Việt, is   offered by
  • Massachusetts Court System

Eviction forms in Vietnamese / Các mẫu đơn về thủ tục trục xuất nhà bằng tiếng Việt

Việc đuổi khỏi nhà, còn được gọi là tiến trình tóm lược, là tiến trình xin lệnh của tòa để đưa người thuê nhà và những người ở cùng khác ra khỏi một nhà cho thuê.

Table of Contents

Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

Please do not include personal or contact information.
Feedback