Superior Court forms in Vietnamese / Các mẫu đơn Tòa Thượng Thẩm bằng tiếng Việt

Tòa Thượng Thẩm là tòa sơ thẩm dành cho các vụ án dân sự và hình sự nghiêm trọng. Tòa xét xử các tranh chấp hợp đồng, các vụ việc thương tích cá nhân, và các vụ kiện dân sự khác trị giá hơn $50,000. Tòa xử lý các tội nghiêm trọng như giết người, hãm hiếp, cướp có vũ trang và buôn bán ma túy. Tòa cũng xem xét các quyết định của cơ quan hành chính, bao gồm các phán quyết của hội đồng phân vùng, Ủy ban Dịch vụ Dân sự và Ban Đăng ký Tội phạm Tình dục.

Table of Contents

Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

Please do not include personal or contact information.
Feedback