• This page, Enfòmasyon pou manm MassHealth ki ansent, is   offered by
 • MassHealth

Enfòmasyon pou manm MassHealth ki ansent

MassHealth la pou l ede w diran gwosès ou a e apre gwosès la.

MassHealth kouvri sèvis swenyaj pou manm MassHealth ki admisib pandan gwosès, travay, e akouchman, epitou pandan 12 mwa apre finisman gwosès la, kèlkeswa estati ou nan imigrasyon oubyen kèlkeswa fason gwosès la fini. Asire ou di MassHealth ou ansent.

Ou pa manm nan MassHealth?

Menmsi ou pa t ka gen MassHealth anvan, ou gendwa admisib alèkile poutèt ou ansent, kèlkeswa estati ou gen nan imigrasyon.

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou admisibilite ou a e kòman pou fè aplikasyon pou MassHealth isit. Ou ka sonnen nou tou nan (800) 841-2900, TDD / TTY : 711.

Table of Contents

Lis pou verifye gwosès manm nan MassHealth

1. Kontakte MassHealth pou w di nou ou ansent.

Asire ou di MassHealth ou ansent. Ou gendwa jwenn benefis siplemantè, kèlkeswa pozisyon ou gen nan imigrasyon. Nou ka ba w plis enfòmasyon tou sou kouvèti ou a.

Li fasil pou w di n ou ansent. Ou pa bezwen lòt dokiman siplemantè e pa bezwen doktè w bay anyen. Gen detwa jan ou ka kite n konnen :

Opsyon #1 : Sonnen sant sèvis kliyantèl MassHealth la nan nimewo (800) 841-2900, TDD / TTY : 711. Gen reprezantan disponib lendi pou vandredi ant 8 a.m. jouk 5 p.m. e gen sèvis entèprèt disponib.

Opsyon #2 : Mete estati gwosès ou a ajou nan pòtal pou manm

Opsyon #3 : Ale nan yon Sant enskripsyon MassHealth pre lakay ou oubyen pran yon randevou vityèl. Ou ka pran yon randevou tou nan mass.gov/masshealthappointment.

Opsyon #4 : Remèt yon fòmilè pou avize ou ansent nan https://www.mass.gov/lists/masshealth-member-forms

2. Pwograme yon konsiltasyon pou swen prenatal

Ale wè yon founisè swen nan kòmansman yon gwosès trèzenpòtan pou oumenm e pou tibebe ou a byen pòtan. Doktè jeneralis k ap suiv ou a (primary care provider, PCP) oubyen plan medikal ou a ka ede w jwenn yon obstetrisyen oubyen jinekològ (OB/GYN), fanmsaj sètifye (certified nurse midwife, CNM), oubyen lòt founisè swen prenatal.

Note byen: Ou PA bezwen gen referans pou w jwenn swen medikal sou sa ki konsène gwosès tèlke vizit pou swen prenatal.

Sonnen (800) 841-2900, TDD / TTY : 711si w bezwen pou nou ede w.

3. Enskri nan Women, Infants & Children Nutrition Program (WIC)

WIC (pwogram nitrisyon pou fanm, tibeve e timoun) se yon pwogram nitrisyon pou fanmi nan Massachusetts ki admisib. WIC founi nouriti sen, fòmasyon sou nitrisyon, èd nan bay tete, e referans nan swen medikal e lòt sèvis ki gratis. Pifò manm MassHealth ki ansent kalifye pou WIC.

Pou enfòmasyon siplemantè e pou fè aplikasyon, klike isit.

4. Kominike avèk plan medikal MassHealth ou a. Yo kapab di w si w ka jwenn benefis oubyen pwogram siplemantè.

Ou gendwa ka jwenn benefis oubyen pwogram siplemantè, tou depann sou plan MassHealth ou genyen an. Sa gen ladan chèz machin pou tibebe, fòmasyon sou akouchman, èd nan lojman e nitrisyon, e jesyon swen. 

Sonnen (800) 841-2900, TDD / TTY : 711pou w jwenn plis enfòmasyon sou plan MassHealth ou a.

5. Pou yon soutyen siplemantè, panse gen yon doula

MassHealth kouvri sèvis doula, sou rezèv limit nan kouvèti MassHealth, pou manm MassHealth pandan yo ansent, pandan akouchman, e pou jouk 12 mwa apre finisman gwosès la. Founisè doula MassHealth ou a ka bay ni oumenm ni fanmi w yon soutyen emosyonèl, enfòmatik e fizik ki pa medikal an fonksyon bezwen inik ou yo.

Klike isit pou enfòmasyon siplemantè sou swen doula epi sou kòman pou jwenn yon founisè doula nan MassHealth.

6. Kòmanse fè plan pou apre nesans tibebe w la

 • Ranseye w sou pwogram ki gendwa ede w, ni oumenm ni fanmi w, tèlke konje familyal epi medikal peye (paid family and medical leave, PFML). PFML se yon pwogram ki konsevwa pou ede moun nan Massachusetts pran konje peye pou rezon familyal oubyen medikal. Klike isit pou ranseye w plis.
 • Pale avèk founisè swen medikal ou a sou jan ou prevwa pou nouri tibebe w la e ki soutyen ou petèt bezwen. Founisè swen medikal ou a ka ede w jwenn yon ponp lèt matènèl e sak pou sere lèt la ki kouvri nan MassHealth. WIC ka ede w avèk soutyen nan alètman e fòmila pou tibebe w la. Klike isit pou ranseye w sou resous sou alètman.
 • Pale avèk founisè swen medikal ou a sou jan kenbe tibebe w la an sekirite e kisa k ap rive apre akouchman an. Klike isit pou ranseye w sou ki siy avètisman pou w siveye.
 • Panse sou opsyon ki gen pou okipe timoun. Klike isit pou ranseye w plis sou soutyen familyal e pou w chèche pwogram ki gen nan kominote ou a pou okipe timoun.

Sèvis MassHealth kouvri

MassHealth kouvri sèvis swen medikal nan gwosès, travay e akouchman, e swen apre akouchman pou jouk 12 mwa apre finisman gwosès la. Sèvis ki kouvri pou manm ki ansent e aprè gwosès la gen ladan men se pa sèlman :

 • Swen prenatal pandan gwosès.
 • Swen apre akouchman pou jouk 12 mwa apre finisman gwosès la.
 • Swen pandan travay e akouchman nan lopital e nan sant endepandan pou akouchman.
 • Sèvis doula (klike isit pou ranseye w plis)
 • Ponp pou lèt matènèl e sak pou konsève lèt matènèl - pale avèk doktè w oubyen avèk plan medikal la pou plase yon kòmann pou sa yo.
 • Sèvis sante repwodiktif, sa gen ladan konsèy sou planin familyal, kontrasepsyon, e swen avòtman (klike isit pou ranseye w plis.)
 • Swen medikal konpòtmantal, sa gen ladan tretman pou sante mantal e twoub nan itilizasyon sibstans.
 • Swen dan, sa gen ladan bilan, netwayaj, amalgam, kouwòn, e retrè nè nan dan (klike isit pou ransèye w plis)

Pou enfòmasyon siplemantè sou sèvis MassHealth kouvri klike isit. Kontakte My Ombudsman si w bezwen èd pou w konprann kouvèti MassHealth ou a. Gen soutyen gratis disponib nan plizyè lang.

Kouvèti MassHealth pou tibebe

Asire ou kite MassHealth konnen ou gen yon tibebe. Gen detwa jan ou ka fè sa :

Opsyon #1 : Mande lopital la ranpli yon fòmilè avètisman sou nesans (notice of birth, NOB). Ou ka mande founisè swen medikal ou a enfòmasyon sou pwosesis lopital la. Se pou w kominike avèk MassHealth pou asire tibebe w la te byen enskri avèk dat nesans e enfòmasyon san erè.

Opsyon #2 : Sonnen sant sèvis kliyantèl MassHealth la nan nimewo (800) 841-2900, TDD / TTY : 711. Gen reprezantan disponib lendi pou vandredi ant 8 a.m. jouk 5 p.m. e gen sèvis entèprèt disponib.

Opsyon #3 : Fè rapò sou chanjman an nanpòtal pou manm.

MassHealth ap kouvri tibebe w la pou omwen 12 mwa depi nan jou nesans li. Pou w chwazi yon pedyat pou tibebe w la e pou w enskri tibebe w la nan yon plan medikal, sonnen n nan nimewo (800) 841-2900, TDD / TTY : 711. Ou ka monte tou nan https://masshealthchoices.com/.

Resous pou sante mantal e twoub nan itilizasyon sibstans (sante konpòtmantal)

Èske w konnen 1 sou 7 fanm ansent e nouvo manman gendwa gen deprim oubyen anksyete? Se pa oumenm sèl, e w ap jwenn soutyen.

Pale avèk founisè swen medikal ou a sou lòt resous e soutyen pou twoub nan sante mantal e itilizasyon sibstans.

Pwogram vizit lakay

Pwogram vizit adomisil ka ede mete ni oumenm ni fanmi w an kontak avèk sèvis e resous ou bezwen. Gen san sèvis yo vizit adomisil apa, gwoup sou parantaj, e koneksyon nan resous ki nesesè.

Ministè sante piblik nan Massachusetts ofri plizyè pwogram vizit adomisil gratis, volontè e konfidansyèl pou fanmi admisib ki pral fè yon timoun oubyen pou fanmi admisib ki gen jèn timoun, tout sa nan sèten kominote.

 • Early Intervention Parenting Partnerships (EIPP) founi fanmi soutyen depi nan gwosès jouk nan premye anivèsè timoun lan.
 • FIRST (Families In Recovery SupporT) Steps Together founi èd retablisman e soutyen parantal pou moun ki ansent oubyen ki paran e ki enplike nan abi sibstans aktyèlman oubyen anvan e ki gen omwen yon timoun ki alaj 5 an oubyen ki pi piti. Li pa nesesè w pou abite avèk pitit ou yo. Sèvis yo founi pa yon pèsonèl omològ avèk fòmasyon espesyal ki se paran k ap retabli e ki konseye sou sante mantal epi ki fòme nan pwoblèm akoutimans e levasyon.
 • F.O.R. Families (Follow-Up Outreach Referral) soutni fanmi k ap viv nan refij tanporè dijans depi yo sanzabri e jouk tan yo jwenn lojman pèmanan.
 • Healthy Families America founi fanmi ki premye fwa gen pitit depi nan gwosès la jouk nan twazyèm anivèsè timoun lan. Sa gen ladan fanmi ki paran premye fwa nan peyi Etazini Damerik.
 • Paran kòm pwofesè founi sèvis bay fanmi ki ansent e ki paran jouk nan finisman jadendanfan.
 • Welcome Family (Byenveni fanmi) ofri yon grenn vizit 90 minit adomisil avèk yon enfimyè pou moun ki founi swen ki gen yon nouvone pou jouk nan 8 semèn apre nesans tibebe a.

Children’s Trust ofri pwogram vizit gratis adomisil Healthy Families Massachusetts ki soutni moun ki parna pou premye fwa e ki alaj 23 an epi ki pi jèn.

Massachusetts Early Intervention (entèvansyon bonè) se yon pwogram gratis pou tibebe e tikatkat (depi nan nesans jouk alaj 3 an) ki gen reta nan devlopman oubyen ki nan risk pou yo gen reta nan devlopman, sa disponib atravè tout leta a.

Contact   for Enfòmasyon pou manm MassHealth ki ansent

Phone

Gen reprezantan disponib lendi pou vandredi ant 8 a.m. jouk 5 p.m. e gen sèvis entèprèt disponib.

Gen reprezantan disponib lendi pou vandredi ant 8 a.m. jouk 5 p.m. e gen sèvis entèprèt disponib.

Date published: September 11, 2023
Last updated: May 23, 2024

Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

Please do not include personal or contact information.
Feedback